ಕರ್ನಾಟಕ ವಿದ್ಯುಚ್ಛಕ್ತಿ ನಿಯಂತ್ರಣ ಆಯೋಗ

Karnataka Electricity Regulatory Commission

Petitions Data 2024

Home

Month

Opening balance

No of Petitions registered during the Month (Filed / Remand back)

Total Petitions for disposal

No of Petitions disposed during the Month

Closing balance

No of Petitions heard & Reserved for Orders during the Month

Total Petitions Reserved for Orders at the end of the Month

 

No of Petitions in which  Order is Reserved for  more than 3 Months

Jan.2024

74

6

80

04

76

-

-

 

Feb.2024

 76

04

80

 -

 80

 

 

 

Mar.2024

 80

 06

 86

 06

80 

 04

04 

 -

Apr.2024

 

 

 

 

 

 

 

 

May.2024

 

 

 

 

 

 

 

 

Jun.2024

 

 

 

 

 

 

 

 

Jul.2024

 

 

 

 

 

 

 

 

Aug.2024

 

 

 

 

 

 

 

 

Sep.2024

 

 

 

 

 

 

 

 

Oct.2024

 

 

 

 

 

 

 

 

Nov.2024

 

 

 

 

 

 

 

 

Dec.2024

 

 

 

 

 

 

 

 
×
ABOUT DULT ORGANISATIONAL STRUCTURE PROJECTS