ಕರ್ನಾಟಕ ವಿದ್ಯುಚ್ಛಕ್ತಿ ನಿಯಂತ್ರಣ ಆಯೋಗ

Karnataka Electricity Regulatory Commission

Chairman and Members

Home

   
Sri. P Ravi Kumar I.A.S (Retd.)​
080-22268663

Sri H.K.Jagadeesh

080-22268665

 

Sri Jawaid Akhtar I.A.S (Retd.)

080-22268664

 

                                                                                           
 
×
ABOUT DULT ORGANISATIONAL STRUCTURE PROJECTS