ಕರ್ನಾಟಕ ವಿದ್ಯುಚ್ಛಕ್ತಿ ನಿಯಂತ್ರಣ ಆಯೋಗ

Karnataka Electricity Regulatory Commission

ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮತ್ತು ಸದಸ್ಯರು

Home


ಶ್ರೀ. ಪಿ ರವಿ ಕುಮಾರ್ I.A.S (ನಿವೃತ್ತ)

080-22268663

 
ಶ್ರೀ. ಎಚ್ ಎಂ ಮಂಜುನಾಥ
080-22268665
ವ್ಯಕ್ತಿಚಿತ್ರ
ಶ್ರೀ. ಎಂ.ಡಿ ರವಿ
080-22268664
ವ್ಯಕ್ತಿಚಿತ್ರ
 
×
ABOUT DULT ORGANISATIONAL STRUCTURE PROJECTS