ಕರ್ನಾಟಕ ವಿದ್ಯುತ್ ನಿಯಂತ್ರಣ ಆಯೋಗ

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ

ಅಧಿಕಾರಿಗಳು

Home

​​​Name​ Designation​ Extensions​
1 Smt. Rajashree Jainapur Secretary 230
​2 ​​​Shri Safiulla Khan ​​Director (Tariff) ​238
​3​ Shri. Srinivasappa​​​ Director (Technical) 245
4 Shri Prabhakar Rao​ Consultant (Tariff) ​237
5 Shri H  S Sheshadri
​Deputy Director (Transmission) ​216
6 Smt H M Uma
​​​Deputy Director (Generation II) ​210
​7 ​Shri N. Pradeep Kumar Deputy Director (Generation I) ​232
8 Shri Shankar Sundar Deputy Director (Power) 211
​9 ​ Shri Muzamil Khan ​​Deputy Director (Distribution) ​236
​10 Shri G.V.Hedge
Consultant (Legal) ​248
11 Shri P. Venkataram ​Deputy Director (Tariff)​ 234
12 Smt Rashmi Bhattacharjee Technical Consultant 219
13 Shri N Venugopal Accounts Officer​ ​231
​​14 Sri.C. Rajasekhara Assistant Secretary ​215
​15  Shri.​ Umaramanaiah Deputy Director (Administration) ​212​
 
 
×
ABOUT DULT ORGANISATIONAL STRUCTURE PROJECTS