ಕರ್ನಾಟಕ ವಿದ್ಯುಚ್ಛಕ್ತಿ ನಿಯಂತ್ರಣ ಆಯೋಗ

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ

ಅಧಿಕಾರಿಗಳು

Home

​​​Name​ Designation​ Extensions​
1  Vacant  Secretary 230
​2 ​​​Shri Safiulla Khan ​​Director (Tariff) & Secretary I/c  ​238
​3​ Shri. Srinivasappa​​​ Director (Technical) 245
4 Shri Prabhakar Rao​ Consultant (Tariff) ​237
5 Shri H  S Sheshadri
​Deputy Director (Transmission) ​216
6 Smt H M Uma
​​​Deputy Director (Generation II) ​210
​7 ​Shri N. Pradeep Kumar Deputy Director (Generation I) ​232
8 Shri Shankar Sundar Deputy Director (Power) 211
​9 ​ Shri Muzamil Khan ​​Deputy Director (Distribution) ​236
​10 Shri G.V.Hegde
Consultant (Legal) ​248
11 Shri Anwar Basha ​Deputy Director (Tariff)​ 234
12 Smt Rashmi Bhattacharjee Technical Consultant 219
13 Shri N Venugopal Accounts Officer​ ​231
​​14 Sri.C. Rajasekhara Assistant Secretary ​215
​15 Shri.​ K Subramanya Consultant (Legal) ​248​
16  Shri. Nagesha Rao.V Deputy Director (Adminstration) 212
 
 
×
ABOUT DULT ORGANISATIONAL STRUCTURE PROJECTS