ಕರ್ನಾಟಕ ವಿದ್ಯುಚ್ಛಕ್ತಿ ನಿಯಂತ್ರಣ ಆಯೋಗ

Karnataka Electricity Regulatory Commission

Annual Accounts

Home

Annual Accounts / Year  Language File Source Size Download
Annual Accounts 2022-2023 Kannada / English Kerc Dept   View
Annual Accounts 2021-2022 Kannada / English Kerc Dept  1.50 MB View
Annual Accounts 2020-2021 Kannada / English Kerc Dept   View
 Annual Accounts 2019-2020  ‌Kannada / English Kerc Dept 40.93 MB View
 Annual Accounts 2018-2019  ‌Kannada / English Kerc Dept 26.52 MB View
 Annual Accounts 2017-2018  ‌Kannada / English Kerc Dept  41.76 MB View
​  Annual Accounts2016-2017  ‌Kannada / English  Kerc Dept  13.53 MB View
​ Annual Accounts 2015-2016  ‌Kannada / English  Kerc Dept  1.25 MB View
​  Annual Accounts 2014-2015  ‌Kannada / English  Kerc Dept  1.57 MB View
​  Annual Accounts 2013-2014  ‌Kannada / English  Kerc Dept  18.94 MB View
​  Annual Accounts 2012-2013  ‌Kannada / English  Kerc Dept  18.94 MB View
​  Annual Accounts 2011-2012  ‌Kannada / English  Kerc Dept  16.23 MB View
​  Annual Accounts 2010-2011  ‌Kannada / English  Kerc Dept  9.82 MB View
×
ABOUT DULT ORGANISATIONAL STRUCTURE PROJECTS