ಕರ್ನಾಟಕ ವಿದ್ಯುಚ್ಛಕ್ತಿ ನಿಯಂತ್ರಣ ಆಯೋಗ

Karnataka Electricity Regulatory Commission

ವಾರ್ಷಿಕ ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ

Home

ವಾರ್ಷಿಕ ಲೆಕ್ಕಪತ್ರಗಳ ವಿವರ / ವರ್ಷ

ಭಾಷೆ

ಕಡತದ ಮೂಲ

ಗಾತ್ರ

ಡೌನ್ಲೋಡ್‌

ವಾರ್ಷಿಕ ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ 2022-2023 ಕನ್ನಡ / ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಇಲಾಖೆ   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ವಾರ್ಷಿಕ ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ 2021-2022 ಕನ್ನಡ / ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಇಲಾಖೆ  1.50 MB ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 ವಾರ್ಷಿಕ ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ 2020-2021 ಕನ್ನಡ / ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಇಲಾಖೆ   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 ವಾರ್ಷಿಕ ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ 2019-2020  ಕನ್ನಡ / ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಇಲಾಖೆ 40.93 MB ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 ವಾರ್ಷಿಕ ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ 2018-2019  ಕನ್ನಡ / ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಇಲಾಖೆ 26.52 MB ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 ವಾರ್ಷಿಕ ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ 2017-2018  ಕನ್ನಡ / ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಇಲಾಖೆ  41.76 MB ವೀಕ್ಷಿಸಿ
​  ವಾರ್ಷಿಕ ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ2016-2017  ಕನ್ನಡ / ಇಂಗ್ಲೀಷ್  ಇಲಾಖೆ  13.53 MB ವೀಕ್ಷಿಸಿ
​ ವಾರ್ಷಿಕ ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ 2015-2016  ಕನ್ನಡ / ಇಂಗ್ಲೀಷ್  ಇಲಾಖೆ  1.25 MB ವೀಕ್ಷಿಸಿ
​  ವಾರ್ಷಿಕ ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ 2014-2015  ಕನ್ನಡ / ಇಂಗ್ಲೀಷ್  ಇಲಾಖೆ  1.57 MB ವೀಕ್ಷಿಸಿ
​  ವಾರ್ಷಿಕ ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ 2013-2014  ಕನ್ನಡ / ಇಂಗ್ಲೀಷ್  ಇಲಾಖೆ  18.94 MB ವೀಕ್ಷಿಸಿ
​  ವಾರ್ಷಿಕ ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ 2012-2013  ಕನ್ನಡ / ಇಂಗ್ಲೀಷ್  ಇಲಾಖೆ  18.94 MB ವೀಕ್ಷಿಸಿ
​  ವಾರ್ಷಿಕ ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ 2011-2012  ಕನ್ನಡ / ಇಂಗ್ಲೀಷ್  ಇಲಾಖೆ  16.23 MB ವೀಕ್ಷಿಸಿ
​  ವಾರ್ಷಿಕ ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ 2010-2011  ಕನ್ನಡ / ಇಂಗ್ಲೀಷ್  ಇಲಾಖೆ  9.82 MB ವೀಕ್ಷಿಸಿ
×
ABOUT DULT ORGANISATIONAL STRUCTURE PROJECTS