ಕರ್ನಾಟಕ ವಿದ್ಯುಚ್ಛಕ್ತಿ ನಿಯಂತ್ರಣ ಆಯೋಗ

Karnataka Electricity Regulatory Commission

ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹತೆ ಸೂಚ್ಯಂಕ

Home

ಕ್ರ ಸಂ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹತೆ ಸೂಚ್ಯಂಕ ವಿವರ / ವರ್ಷ ಭಾಷೆ ಕಡತದ ಮೂಲ ಗಾತ್ರ ಡೌನ್ಲೋಡ್‌
 1 ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹತೆ ಸೂಚ್ಯಂಕ 2017  ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಇಲಾಖೆ  4.33 MB ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹತೆ ಸೂಚ್ಯಂಕ 2016 ಇಂಗ್ಲೀಷ್  ಇಲಾಖೆ  429.92 KB ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹತೆ ಸೂಚ್ಯಂಕ 2015 ಇಂಗ್ಲೀಷ್  ಇಲಾಖೆ  432.50 KB ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹತೆ ಸೂಚ್ಯಂಕ 2014 ಇಂಗ್ಲೀಷ್  ಇಲಾಖೆ  435.15 KB ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹತೆ ಸೂಚ್ಯಂಕ 2013 ಇಂಗ್ಲೀಷ್  ಇಲಾಖೆ  427.06 KB ವೀಕ್ಷಿಸಿ
×
ABOUT DULT ORGANISATIONAL STRUCTURE PROJECTS