ಕರ್ನಾಟಕ ವಿದ್ಯುಚ್ಛಕ್ತಿ ನಿಯಂತ್ರಣ ಆಯೋಗ

Karnataka Electricity Regulatory Commission

Ombudsman Orders

 

 SL.No  Particulars  Orders
19 Ombudsman Orders 2024 View
18  Ombudsman Orders 2023 View
17  Ombudsman Orders 2022 View
16  Ombudsman Orders 2021 View
15  Ombudsman Orders 2020 View
14  Ombudsman Orders 2019  View
13  Ombudsman Orders 2018 View
12  Ombudsman Orders 2017 View
11  Ombudsman Orders 2016 View
10  Ombudsman Orders 2015 View
9  Ombudsman Orders 2014 View
8  Ombudsman Orders 2013 View
7  Ombudsman Orders 2012 View 
6  Ombudsman Orders 2011 View
5  Ombudsman Orders 2010 View
4  Ombudsman Orders 2009 View
3  Ombudsman Orders 2008 View
2  Ombudsman Orders 2007 View
1 Ombudsman Orders 2006 View

×
ABOUT DULT ORGANISATIONAL STRUCTURE PROJECTS