ಕರ್ನಾಟಕ ವಿದ್ಯುತ್ ನಿಯಂತ್ರಣ ಆಯೋಗ

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ

Tariff Orders

Name Link
MESCOM Orders 2012 view
KPTCL Orders 2012 view
HESCOM Orders 2012 view
GESCOM Orders 2012 view
CESC Orders 2012 view
BESCOM Order 2012 view
TARIFF IN A GLANCE view
MESCOM - 2012 - FILING view
KPTCL 2012 Filing view
HESCOM - 2012 - FILING view
GESCOM - 2012 - FILING view
CESC - 2012 - FILING view
BESCOM - 2012 - FILING view
MESCOM REPLIES 2012 view
KPTCL REPLIES 2012 view
HESCOM REPLIES 2012 view
GESCOM REPLIES 2012 view
CESC REPLIES 2012 view
BESCOM-REPLIES 2012 view
Press Note 2012 view
Preliminary Observation 2012 view

Name Link
Preliminary Observation 2011 view
MESCOM(Orders 2011) view
HESCOM(Orders 2011) view
GESCOM(Orders 2011) view
CESC(Orders 2011) view
BESCOM (Orders 2011) view
MESCOM (To 2011) view
HESCOM (To 2011) view
GESCOM (To 2011) view
CESC (To 2011) view
BESCOM(To 2011) view
ERC & TARIFF FILING FOR FY11-FY13 view
ABSTRACT OF SLAB-WISE TARIFF INCREASE IN DIFFERENT ESCOMS - AS PER TARIFF ORDER 2011 view
test99 view
test77 view
Tariff Order 2011 view

Name Link
MESCOM - 2013 - FILING view
KPTCL 2013 Filing view
Hukkeri 2013 Filing view
HESCOM - 2013 - FILING view
GESCOM - 2013 - FILING view
CESC - 2013 - FILING view
BESCOM - 2013 - FILING view
Tariff Filing 2013 view
TARIFF AT A GLANCE 2013 view
Press Note 2013 view
Preliminary Observation 2013 view
Corrigendum 2013 view
Transmission Agreement view

Name Link
Tariff Order 2014 view
Retail Supply Tariff for FY 2014-15 view
Press Note 2014 view
Preliminary Obervation 2014 view
MESCOM Tariff Filling 2014 view
Press Note 2015 view
KPTCL Tariff Filling 2014 view
HUKKERI Tariff Filling 2014 view
HESCOM Tariff Filling 2014 view
GESCOM Tariff Filling 2014 view
CESC Tariff Filing 2014 view

Name Link
MESCOM - 2015 - FILING view
AEQUS Tariff Filing 2016 view
KPTCL 2015 Filing view
Hukeri 2015 Filing view
HESCOM - 2015 - FILING view
GESCOM - 2015 - FILING view
Retail Supply Tariff for FY 2014-15 view
CESC - 2015 - FILING view
BESCOM - 2015 - FILING view
RETAIL ​SUPPLY TARIFF 2015 view
Press Note 2015 view
KPCL TARIFF APPLICATION 2015 view

Name Link
Tariff Order 2016 view
MSEZL Tariff Filing 2016 view
MESCOM Tariff Filing 2016 view
BESCOM 2017 Replies view
HRECS Tariff Filing 2016 view
HESCOM Tariff Filing 2016 view
GESCOM Tariff Filing 2016 view
CESC Tariff Filing 2016 view
BESCOM Tariff Filing 2016 view
AEQUS Tariff Filing 2016 view
Press Note 2016 view
Preliminary Observation 2016 view

Name Link
MESCOM - 2017 - FILING view
HRECS 2017 Filing view
HESCOM - 2017 - FILING view
GESCOM - 2017 - FILING view
CESC - 2017 - FILING view
BESCOM - 2017 - FILING view
AEQUS 2017 Filing view
HRECS 2017 Replies view
HESCOM 2017 Replies view
GESCOM 2017 Replies view
CESC REPLIES 2017 view
BESCOM 2017 Replies view
Preliminary Observation 2017 view
MESCOM Orders 2017 view
HESCOM - 2017 - Orders view
GESCOM 2017 Orders view
BESCOM 2017 Orders view

Name Link
MSEZ Orders 2018 view
MESCOM Orders 2018 view
KPTCL Orders 2018 view
HRECS Orders 2018 view
HESCOM Orders 2018 view
GESCOM Orders 2018 view
CESC Orders 2018 view
BESCOM Orders 2018 view
AEQUS Orders 2018 view
Press Note 2018 view
Replies 2018 view
Preliminary Observation 2018 view
MSEZ Filings 2018 view
MESCOM Filings 2018 view
KPTCL Filings 2018 view
HRECS Filings 2018 view
HESCOM Filings 2018 view
GESCOM Filings 2018 view
CESC Filings 2018 view

Name Link
KPTCL 2019 Orders view
HUKKERI 2019 Orders view
MSEZ 2019 Replies view
MESCOM 2019 Replies view
HESCOM 2019 Replies view
GESCOM 2019 Replies view
BESCOM 2019 Replies view
Preliminary Observation 2019 view
MSEZ 2019 Order view
MESCOM 2019 Order view
HESCOM 2019 Order view
GESCOM 2019 Order view
CESC 2019 Order view
BESCOM 2019 Order view
AEQUS 2019 Order view
MESCOM 2019 view
KPTCL 2019 view
HRECS 2019 view
HESCOM-2019 Filing view
GESCOM-2019-filing view
CESC-2019 view
BESCOM - 2019 - FILING view
AEQUS Filing 2019 view

Name Link
Court Orders 2020 view
BESCOM 2022 Orders view
Replies 2020 view
MESCOM 2020 Replies view
GESCOM 2020 Replies view
CESC 2020 Replies view
Aequs 2020 Replies view
Preliminary Observation 2020 view
MSEZ 2020 Order view
MESCOM 2020 Orders view
KPTCL 2020 Orders view
HUKERI 2020 Orders view
HESCOM 2020 Orders view
GESCOM 2020 Orders view
CESC 2020 Orders view
BESCOM 2020 Orders view
Aequs 2020 Orders view
MSEZL 2020 Filing view
HUKKERI 2020 Filing view
Aequs 2020 Filing view
MESCOM 2020 Filing view
HESCOM 2020 Filing view
GESCOM 2020 Filing view
CESC 2020 Filing view
BESCOM 2020 Filing view

Name Link
MESCOM 2021 Replies view
HESCOM 2021 Replies view
GESCOM 2021 Replies view
Replies 2021 Sub view
Preliminary Observation 2021 view
ORDER 2021 view
MSEZ 2021 Filing view
Court Orders 2021 view
MESCOM 2021 Filing view
KPTCL 2021 Filing view
HUKERI 2021 Filing view
HESCOM 2021 Filing view
GESCOM 2021 Filing view
CESC 2021 Filing view
BESCOM 2021 Filing view
Aequs 2021 Filing view
Preliminary Observation 2021 view

Name Link
Court Orders 2022 view
Court Orders 2020 view
MESCOM 2022 Replies view
GESCOM 2022 Replies view
BESCOM 2022 Replies view
Preliminary Observation 2022 view
HESCOM 2022 Orders view
CESC 2022 Orders view
MESCOM 2022 Orders view
BESCOM 2022 Orders view
KPTCL 2022 Orders view
MSEZ 2022 Filing view
Aequs 2022 Filing view
HRECS 2022 Filing view
GESCOM 2022 Filing view
HESCOM TARIFF FILING view
FINAL TARIFF FILING 2022 view
CESC 2022 Filing view
MESCOM 2022 Filing view
BESCOM 2022 Filing view
KPTCL 2022 Filing view

×
ABOUT DULT ORGANISATIONAL STRUCTURE PROJECTS