ಕರ್ನಾಟಕ ವಿದ್ಯುಚ್ಛಕ್ತಿ ನಿಯಂತ್ರಣ ಆಯೋಗ

Karnataka Electricity Regulatory Commission

Tariff Order

Home

Orders  Link
Tariff Order 2024 View
 Tariff Order 2023 View
 Tariff Order 2022 View
 Tariff Order 2021 View
 Tariff Order 2020 View
 Tariff Order 2019 View
 Tariff Order 2018 View
 Tariff Order 2017 View
 Tariff Order 2016 View
 Tariff Order 2015 View
 Tariff Order 2014 View
 Tariff Order 2013 View
 Tariff Order 2012 View
 Tariff Order 2011 View
 Tariff Order 2010 View
 Tariff Order 2009 View
 Tariff Order 2008 View
 Tariff Order 2007  View
 Tariff Order 2006 View
 Tariff Order 2005 View
 Tariff Order 2004  View
 Tariff Order 2003  View
 Tariff Order 2002  View
 Tariff Order 2001  View
 Tariff Order 2000   View
×
ABOUT DULT ORGANISATIONAL STRUCTURE PROJECTS