ಕರ್ನಾಟಕ ವಿದ್ಯುಚ್ಛಕ್ತಿ ನಿಯಂತ್ರಣ ಆಯೋಗ

Karnataka Electricity Regulatory Commission

Back

RTI Statistics

3

ಸ್ವೀಕೃತ ಅರ್ಜಿಗಳು

 • ವಿವರ
 • 0

  ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸಿದ ಅರ್ಜಿಗಳು (ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ)

  0

  ತಿರಸ್ಕೃತ ಅರ್ಜಿಗಳು

  ×
  ABOUT DULT ORGANISATIONAL STRUCTURE PROJECTS